අපගේ සේවාවන්…

ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියාව

ජංගම දුරකථන අන්ලොක් කිරීම.

නවීන ජංගම දුරකථන

Advertisements

Recent Posts

LG K10

LG K10
බැලු බැල්මට LG සාමාන්‍ය දුරකතනයක් මෙන් පෙනුනත් මෙහි Quick Cover View පහසුකම සමග බැලීමේදී මෙතෙක් කිසිදු දුරකතනයකින් ලබා නොගත් අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය. එනම් වසා ඇති කවරය තුලින් එන ඇමතුම් , වෙලාව ආදිය පෙන්වීමයි.

More Posts